tisdag, april 03, 2007

Apropå tragiska 40-taggare

Visst måste det vara så att det i Patong enbart bor… hur var det nu… 40-taggare ”som pröjsar för att knulla thailuder”. Det är en snygg människosyn.

Darunee Ammatee, snart Wybraniec

Det finns ju inget som får tanter att se så rött som tanken på yngre förmågor utan bagage

13 kommentarer:

Anonym sa...

Hahaha ! Hahaha ! oooooohhh ! Hehehe !!! Jiiipppii ! Så klockrent :)

"Utan bagage"... Hehe hehe !!!!

Snälla publicera bilden på professionella feminster och lägg ut ljudfilen :)

Anonym sa...

"Darunee Ammatee, snart Wybraniec"

WOW !
Grattis !

Detta verkar vara en snäll och rekorderlig kvinna, med formerna på rätt plats och ett vackert leende !

English:
Your becoming wife seems like a very fine and kindly woman, with a beautiful smile.

From the bottom of my heart !
Congratulations, to both of you!


Mvh / Best Regards
// JJ

PS
I already have my woman, and she is also very nice and kindly. I understand why you went to Thailand. I have did the same thing, if I weren't married
DS


DS

Anonym sa...

Had done !

Anonym sa...

Jag avslutar med följande eftersom vissa tror att jag mår dåligt !


RÄTTEGÅNGSFÖRSEELSE
===================


Med påföljd för brott förstås enligt brottsbalken straffen böter och fängelse (1:3 BrB). Ett bötesbrott – rättegångsförseelse - är därmed ett straff.
En straffbelagd gärning kan vidare inte ådömas påföljd om inte uppsåt eller vårdslöshet föreligger på det subjektiva planet.
Låt vara att vissa brott föranleder ansvar i strikt mening, såsom tillsyn av hundar och katter, men i detta fall så handlar det om grundlagsskyddad kritik mot en person
som bedriver myndighetsutövning gent enskilda personer. JJ förnekar brott.

De flesta brott – även inom specialstraffrätten – anses vara uppsåtliga brott om inte det explicit anges att det är ett oaktsamhets brott.
Regeln i 9 kap 5 § RB är en straffsanktion främst inriktad på handlingar som kan äventyra processinstitutionens effektivitet och har kriminaliserats såsom
rättegångsförseelse. Detta i första hand om en part under en förhandling uttalar sig otillbörligt eller kränkande om den andra parten .
Till samma straff döms även den som muntligen inför rätten eller i rättegångsskrift uttalar sig otillbörligt. Det nyssnämnda skall ha skett genom en
rättegångshandling (processhandling ).

Av stadgandet i 9 kap 5 § RB framkommer vidare varken om brottet rättegångsförseelse är att betrakta som ett culpa eller dolusbrott, varför presumtion måste vara att
likgiltighetsuppsåt (jmf NJA 2004 s. 176) skall föreligga för att straffansvar skall komma på fråga. För det fall att stadgandet inte kan anses utgöra ett dolus brott,
så torde åtminstone culpa föreligga enligt täckningsprincipen för straffansvar. Detta endast för de fall där någon form av processhandling har företagits.
Härvidlag så görs gällande att den av undertecknad utnyttjade rätten till yttrandefrihet mot en myndighetsperson inte är att betrakta som en
rättegångshandling/processhandling i förevarande fall.
För att kunna rikta kritik exempelvis mot en person vid tingsrätten, så måste ju personen anges till namn, i vilket mål eller ärende det rör, och vad i kritiken består.
Låt vara att utformningen på kritiken kan ta olika form, men detta är utan betydelse, eftersom det föreligger en grundlagsfäst rätt till yttrandefrihet i både tal och skrift.
Ett sådant ärende – kritik – är inte att hänföra till målet i sak och skall inte betraktas såsom en rättegångsskrift.

Det skall även i detta sammanhang nämnas att det enligt JO inte duger att man bara generellt klagar på någon eller något. JO ställer upp vissa krav på att man formulerar
sig närmare om de omständigheter som man vill rikta kritik mot. Det görs sålunda gällande att JJ:s kritik gent rådman KS inte utgör en processhandling som är att tolka som en
rättegångsskrift och att detta är ett ärende fristående från målet T xxxx-xx i sak.

Det skall stå varje medborgare fritt att uttala kritik och rikta skarpt missnöje i tal och skrift mot personer som är satta att bedriva myndighetsutövning.
Detta är som ovan nämnts en stark grundlagsskyddad rättighet som faller inom tryckfrihetsförordningens regler för åtalsprövning.
Det görs alltså gällande att den översända e-post skrivelsen är att betrakta enligt dessa regler och inte såsom tingsrätten bedömt saken.
Det finns vidare ingenting i den kritik mot KS som är otillbörlig. Vidare skall det tilläggas att vederbörandes upplevelser eller subjektiva tolkningar om dess innehåll
är utan betydelse. Det finns inget som är hotfullt och som kan föranleda straffansvar i något hänseende.

Någon brottslig gärning har sålunda inte begåtts av undertecknad genom den skrivelse som översänts som kritik mot rådman Katarina Sars vid Tingsrätten i KKKK
för dennes hantering av vårdnadsmålet med nummer T xxxx-xx.

Vidare så står X tingsrätts beslut i direkt strid mot rättsäkerhetskravet att enskilda personer som utövar sina grundlagsskyddade rättigheter till
yttrandefrihet i tal och skrift skall straffas och dömas ohörda utan möjlighet att få komma till tals innan påföljd utdöms. Detta strider mot allmänna rättsgrundsatser,
tryckfrihetsförordningen och Europakonventionens krav på rättvis rättegång i detta fall. PJ vid X Tingsrätt har sålunda satt kontradiktionsprincipen ur
spel (precis som i tidigare ärenden hanterade av socialtjänsten).

I Ravnborgsavgörandet så uteslöts dessutom inte möjligheten att den som gjort sina uttalanden skriftligt bör ges en möjlighet att yttra sig. Kontradiktionsprincipen
bör sålunda gälla som huvudregel i renodlade fall där 9 kap 5 § RB är tillämplig.

Åklagare har sedan en tid tillbaka fått möjlighet att utfärda strafförelägganden för ett påstått brott av en misstänkt gärningsman. I en sådan process så har i vart fall
den misstänkta gärningsmannen en möjlighet att överklaga innan den påstådda gärningen möjligen kan fastställas av laga domstol. Sålunda har den misstänkta gärningsmannen
en rätt till en ackusatorisk process och en muntlig förhandling inför en förhoppningsvis opartisk domstol innan straffansvar kan aktualiseras. Detta om den misstänkte
inte godkänner strafföreläggandet givetvis. Dessa regler har utformats mot bakgrund av de rättsäkerhetskrav som lagstiftaren ansett vara nödvändiga vid ett påstått brott,
varvid den inkvisitoriska processen sedan länge har övergivits. Här menar jag att det skulle ha ankommit på tingsrätten att i vart fall fråga mig vad jag menar med min skrift,
eller hänskjuta frågan till JK eller allmän åklagare för dennes åtalsprövning.

Yttrandefrihetsgrundlagarna är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle för att skydda enskilda personer mot maktmissbruk och rättsövergrepp. Intrång i denna rätt utgör
ett allvarligt hot mot demokratin oavsett vem som försöker hindra medborgare att utöva denna sin yttrandefrihet. Att döma människor ohörda till straff är ett grovt
övergrepp av yttrandefrihetsgrundlagarnas intentioner och mot de mänskliga rättigheterna.

Min rätt till yttrandefrihet gällande Katarina Sars får slutligen hänföras till att översändandet av min skrivelse skett i nödvärn alternativt nöd eftersom jag är utsatt
för brott av både myndigheter och de rättskipande organ som är satta att bevaka mina och barnens lagstadgade rättigheter. Socialtjänsten har för övrigt uttalat att om boendet
om barnen kommer att tillfalla JJ, så har man indirekt hotat med LVU i sina skrivelser. Det finns överhuvudtaget inte fog för ett sådant påstående, utan detta har skett
i samråd med KJ (Detta återfinns i handlingarna i vårdnadsmålet xxxx-xx).

Det är min fasta övertygelse att jag och mina barns rättigheter kränkts i grov bemärkelse under de år som förlöpt. Brottet är perduerande. Det görs sålunda gällande att det
bland annat begås folkrättsbrott gent mig av de myndigheter och rättskipande organ som är satta att efterleva Europakonventionens minimiregler till skydd för enskildas
rätt till familjeliv enligt art. 8.

Med hänvisning till de studier som JJ inom en snar framtid – förhoppningsvis – kan avsluta, så är tingsrättens beslut uppenbart oskäligt eftersom detta leder till förödande
konsekvenser för undertecknad att söka arbete i framtiden.
Det skall vidare tilläggas att det är i ytterst sällsynta fall som en åtgärd om rättegångsförseelse används av svensk laga domstol.
(nämnas kan RH 1987:81 där part i rättegångsskrift yttrat sig otillbörligen om en motparten närstående person vilken avsetts skola höras som vittne i målet, har dömts
för rättegångsförseelse.) Det bötesbrott som X tingsrätt felaktigt dömt JJ för är sålunda väldigt ingripande. ( 2000 kronor :) )

Enligt mitt förmenande så skall min kritik falla utanför en tillämpning av 9 kap 5 § RB. I ett ärende mot en myndighetsperson så skall förvaltningslagen vara tillämplig och
Lag om domstolsärenden. De myndighetspersoner som är satta att sköta myndighetsutövning mot enskilda har vidare att tåla att kritik riktas mot deras myndighetsutövning.
Detta är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle som titulerar sig såsom rättstat. Det förekommer vidare ingenting i min kritik som är av sådan art att det är att hänföra
till straffansvar. För det fall att myndighetspersonen upplever sig vara utsatt för brott, skall ärendet överlämnas till polis och åklagare för tillbörlig utredning.

Den omständigheten att bötesbrottet registrerar i RPS kan förstöra min tilltänkta framtid på arbetsmarknaden.

Om det riktas kritik gent en myndighetsperson (innefattande domare), så torde det väl ligga i sakens natur att den personen istället gör någonting åt saken och rättar
till problemen, så att det går att undvika att JJ inte utsätts för ytterligare kostnader och obehag. Att istället intolka och anföra att kritiken är hotfull kan jag
tyvärr inte kommentera eftersom jag inte kan råda över andra människors kognitiva förmåga. Jag kan aldrig acceptera att det görs extensiva tolkningar eller analogislut i
straffrättsliga hänseenden.

Att ett bötesbrott av vissa kan upplevas som en mindre ingripande åtgärd i en enskild persons integritet delas inte av undertecknad i förevarande fall.
Verkningarna av X Tingsrätts beslut är av så pass allvarlig betydelse att det dessutom är av allra största vikt att utse en offentlig försvarare.

Avslutningsvis skall även tilläggas att xx Tingsrätts och P J påstår att missnöjesanmälan skall göras i förevarande fall, vilket är felaktigt.
För att inte utveckla detta i för stor utsträckning skall bara nämnas att beslut om sådant fall är undantagna enligt 49 kap 5 § 4p RB och 49 kap 6 §.

Vad kan hända härnäst? Kan jag bli straffad för att jag föranlett onödig rättegång?
Så kan man ju uppleva tingsrättens hantering av min sak i vårdnadsmålet T xxxx-xx.

Därvidlag så hemställes att hovrätten skyndsamt tar upp målet till prövning och undanröjer XX Tingsrätts beslut och frikänner JJ från straffansvar.
Detta överklagande är även en missnöjesförklaring av tingsrättens beslut, om XX Hovrätt anser dessa regler vara tillämpliga på beslutet som sådant.

Jag förbehåller mig rätten att inkomma med de bilagor som inte hunnits bifogas detta överklagande på grund av akut tidsbrist med hänvisning till stor arbetsbelastning
med studier.

Jag förbehåller mig även rätten att komplettera detta överklagande med behövlig bevisning.

Anonym sa...

Ja men du får väl ändå hålla med om att om man är en lönnfet 40+are och vill knulla så är Patong ett av världens bästa resmål?

Anonym sa...

Synd att man inte spelar in vad du säger när du är hyfsat nykter och befinner dig i Sverige! Ja, ang DaDa alltså. Ooops... menar framtida fru Wybraniec.
Grattis iallafall. Hoppas ni blir lyckliga!

mr. kolumnen sa...

Inget om människosynen, thailudren osv, märkligt hur ni i Sverige tänker

Anonym sa...

Ja ja...söt är hon i alla fall! Den där rättegångstexten får du ta och summera på 3 rader annars orkar jag inte.

mr. kolumnen sa...

At lördag, januari 20, 2007 4:04:00 AM, stina said...
Jag älskar Latino MÄN dom har sådana fördelar så jag reser ofta till Sydamerika.

Dom bästa männen i världen hittar jag på Cuba. Det är en vetneskaplig bedömning!!

Varför är dessa MÄN så bra...

???

Gissa en gång...dom ger en kvinna vad hon vill ha och med hetta och utan larviga krav...nice..


At lördag, januari 20, 2007 4:06:00 AM, stina said...
Ja jag stavar som en krattastrof!
Sorry!
hehe men det skiter jag iiiiiiiiiiii


At lördag, januari 20, 2007 4:11:00 AM, kolumnen said...
Du borde prova Gambia. Har hört att det är många kvinnor som åker dit.

Anonym sa...

Ha ha...jag är bara 32 o tänder inte på negrer (ja jag tror att man fortfarande får säga neger och ser inte dert som ett skällsord)...så...inte min grej! Har dessutom sambo så...sorry!

mr. kolumnen sa...

"Bara 32"

I övrigt får jag anföra att fasaden fallit av dig nu. Det är en mycket påtaglig dubbelmoralism du besitter och en märklig människosyn som du har

Anonym sa...

Wojtek ! Jag känner mig lite kåt ikväll... Kan Du inte ta din lilla snopp och trycka upp i Stina så får jag titta i WEB camen ?

Anonym sa...

ha ha anon....någonstans innan DET hände så somnade jag...